İş

Ticareti düzenleyen ‘torba kanun’ Resmi Gazete’de yayımlandı

İş hayatındaki adaletsizlikleri “durduracak” bir yasa çalışması uzun süredir gündemde.

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret düzenlemelerini içeren torba yasanın, uygulamaya geçtiğinde perakende ticarette haksız ticari uygulamaları önlemesi planlanıyor.

Caydırıcı idari para cezaları getirildi

Bu nedenle haksız ticari uygulamalara karşı caydırıcı idari para cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.

Serbest bölgelerde doğal gaz altyapısı işletmecinin yetkisindedir.

Kanuna göre, serbest bölgelerde kullanıcıların ihtiyacı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gaz satın almak ve bölge içinde dağıtmak ve satmak işletmecinin yetki ve sorumluluğunda olacaktır. .

İşletmecinin izni olmadan başka bir yerden doğal gaz ihtiyacı karşılanamaz ve bu amaçla tek başına tesis kurulamaz.

İşletmecinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü üzerine doğal gaz dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Mevzuatı ile belirlenen şartlar kapsamında serbest bölge içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilecektir. Kurul (EPDK), serbest bölgelerdeki şebekeye yatırım yaparak veya kurulu şebekeyi kendi mülkiyetine geçirerek.

Vergi kaydı biten kişinin oda kaydı da dondurulur.

Geçmişte vergi sicilini sildirip çalışma hayatından istifa eden mükellefin, ait olduğu oda ile üyelik faiz ve aidat yükümlülüğü devam ediyordu. Bu yasa ile üyeliği sona eren patronun, kaydının odadan silinmesi beklenmeksizin üyeliği sonlandırılacaktır.

Vergi mükellefiyeti bilgileri kapatılan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilir. Her yılın Ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alacakları kapalı yükümlülük bilgilerine istinaden ilgili üyeyi yönetim kurulu kararı ile görevden uzaklaştırabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecektir.

TOBB aidat borçları ve iştirakleri için tarh üst sınırını belirleyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu, toplam bedeli yüzde 50’yi geçmeyen taahhüt ve feri borçlar için odalar ve borsa meclislerince belirlenebilecek üst sınırı belirleyebilecek. brüt taban fiyatı üzerinden ve zaman aşımı süresi bir yıldan az olan.

TOBB’un gelirlerinin üniversiteye aktarılması için tanınan süre uzatıldı

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin ihtiyaçları için kullanılmak üzere aktarılabilmesi için tanınan süre 15 yıl olarak belirlenen süre 25 yıla çıkarıldı.

Lisanslı depo işletmelerinin lisans süreleri artırılıyor

Kanunla birlikte Ticaret Bakanlığınca lisanslı antrepo işletmelerine 2 yıl süreyle verilen ruhsatların süresi 3 yıla çıkarılacak.

Meslek kuruluşlarının genel kurula gitmelerine bir yıl eklendi

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel kurulları, genel kurulun beşte ikisinin noter tasdikli imzaları ile hazırlanacak tutanak ve gündem ile noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılacak. Meclis üyeleri.

Toptancı davalarında kendilerine tahsis edilen işyerlerinin kiracı haklarının süresi uzatıldı

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Olan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce, tahsisli işyerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine 12 yıllık kiracılık hakkı tanınmıştır. toptancı halleri 18 yıla çıkarılacak.

Haksız iş uygulamalarının önlenmesi

Kanuna göre perakende ticarette haksız ticari uygulama yapılamaz. Üreticiler, tedarikçiler ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde, taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya ticari bir ilişkiye taraf olmasına neden olan faaliyetleri olağan kurallar çerçevesinde taraf olmaz, haksız ticari uygulama olarak değerlendirilir.

Haksız ticari uygulama olarak tanımlanan faaliyetler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Kalite standartlarını sağlamak amacıyla, sözleşmede yer alan şartlar dışında, mal veya hizmetin herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden alınmasını zorlamak. Kampanya ile satış yapmak istemeyen tarafa kampanya maliyetinin yansıtılması. Yazılı veya elektronik sözleşme ile tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin şartlarını belirlememek. Karşı tarafın zararına tek taraflı değişikliklere izin veren veya açık ve anlaşılır olmayan sözleşme kararlarına yer verilmesi. İş talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet vermediği halde mağaza açma ve yenileme, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılma payı ve diğer adlar altında ücret alınması veya prim ve harç alınması, Ancak verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin bedeli veya oranı sözleşmede belirtilmemiştir. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri siparişlerini, karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal etmek. Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilecek tarım ve gıda işlerinin tesliminden veya mülkiyet süresinden sonra bozulma veya kaybolma maliyetlerinin yansıtılması. Bozulmuş gıdalarda ayıbı ispat yükü siparişi iptal eden veya bedelini karşı tarafa yansıtan kişiye ait olacaktır.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bozulabilir işler için ödemeler

Kanuna göre imalatçı, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari çıkarlardan doğan ödemelerin sözleşmede belirtilen süre içinde yapılması esas olacaktır.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri için ödeme süresi, alacaklının küçük ölçekli işletme olması, borçlunun orta veya büyük ölçekli işletme olması veya alacaklının borçlu olması halinde 30 günü geçemez. orta ölçekli işletme, borçlu büyük ölçekli işletme ise diğer hallerde 45 gündür.

30 gün içinde bozulabilecek tarım ve gıda ürünleri hariç olmak üzere tarım ve gıda ürünleri için ödeme süresi, alacaklının küçük ölçekli işletme, borçlunun orta veya büyük ölçekli işletme olması veya borçlunun küçük ölçekli işletme olması veya alacaklı orta ölçekli işletme, borçlu ise büyük ölçekli işletmedir. Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, hangisi önce gelirse teslim veya mülkiyet devri esas alınarak hesaplanacaktır. Ödemenin süresi içinde yapıldığını ispat yükü borçluya aittir.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Alışveriş merkezlerindeki ortak alanlar

Alışveriş merkezlerindeki ortak alanların elektrik, su, doğalgaz, yenilenmeyen bakım, onarım, güvenlik ve temizlik tüketimleri gibi aynı alışveriş merkezine ait olmayan harcamalar ile bordronun misyonuna ilişkin giderler fiilen burada çalışan idari işçi ortak gider olacaktır. Sadece bu harcamalar için alışveriş merkezindeki perakende işyerlerinden katılma payı alınabilir. Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi ortak tüketim niteliği taşımayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için ücret alınmayacaktır.

Kiralama, reklam, pazarlama, kültür ve sanat faaliyetleri ile diğer ortak kullanım alanı gelirlerinden elde edilecek her türlü gelirler ile ortak tüketim ve katılma paylarından elde edilecek avanslar ortak gelir olacaktır. Ortak giderler için ortak gelirler kullanılacaktır.

Ortak gelir ve gider raporu hazırlanacak

AVM sahibi veya idaresi her yıl bir önceki yıla ait müşterek gelir gider raporu düzenleyerek AVM’deki perakende işyerlerine gönderir.

Raporda ilaca ilişkin bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ile ortak gelir ve gider tutarları, her bir perakende satış işletmesinden alınması ve tahsil edilmesi gereken ortak tüketim katılma payları yer alacaktır.

İdari para cezaları caydırıcı olarak getirildi

Haksız ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla caydırıcı idari para cezası uygulanacaktır.

Kanun yürürlüğe girmeden önce, perakende işletmelerin reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi harcamalar için talep edilmek üzere alışveriş merkezinde yer almalarına olanak sağlayan ve bu unsurun yayımı tarihinden önce oluşturulmuş sözleşme kararları, sözleşmenin süresi. Sözleşmenin sona ermesinden önce veya sonra sözleşmenin yenilenmesi veya sürenin uzatılmış sayılması hallerinde, söz konusu harcamalar için katılma payı alınamaz.

Yönetim giderlerinin alt kalemleri sözleşmelerde ayrıca belirtilmedikçe, yönetim gideri olarak sadece perakende işyerlerinden alışveriş merkezinde çalışan bordro idari işçisinin görevi ile ilgili giderleri için katılma payı alınabilir.

Perakende işletmelerin ödeyeceği katılma payları, bu işletmelerin satış alanlarının AVM satış alanına bölünmesi ile hesaplanacak.

kumruajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu